To i Owo
0
Wyszukaj
Logowanie
Adres e-mail:
Hasło:
rejestracja / nie pamiętam hasła
Newsletter
Adres e-mail:
Zgadzam się na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od NAZWA FIRMY, ADRES, NIP zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz z ustawą z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne.
Polecane strony

REGULAMIN

 1. Informacje o przedsiębiorcy.

 

 1. Serwis www.sklep-toiowo.pl (zwany również: Sklepem lub Sklepem Internetowym), jest własnością FENIXPOL sp. z o.o. ul. Chorzowska 3 Radom 26-600

 2.  Kontakt telefoniczny pon.- pt. w godzinach 9:00-14:00 pod numerem: +48 515-174-921

 

 1. Definicje

 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, prócz dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter bez polskich znaków z ogonkami) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji 
w ustawieniach Konta, służący do logowania się w Sklepie celem potwierdzenia tożsamości Klienta. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

Sklep – podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy Novi Enterprise s.r.o. Staroměstská 534, Staré Město, 739 61 Třinec

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio 
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sklep za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych 
w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu 
  z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa 
  w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pixeli.

 4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.

 5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania 
  i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. 
  W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 7. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym www.pachnacakraina.com.

 8. Wszystkie Towary oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych 
  i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. V.8.

 10. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, 
  a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.

 

 1. Rejestracja konta.

 

 1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień oraz uzyskania dodatkowych funkcji.

 2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.

 3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.

 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie.

 5. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Hasło winno być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 6. W późniejszym czasie możliwa jest edycja danych.

 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się 
  z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 8. Każdy Klient rejestrując się w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie Internetowym.

 9. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

 1. Realizacja zamówienia.

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu poprzez dodanie Towaru do „koszyka”.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone 
  w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

 3. Po wybraniu towaru do „Koszyka” Klient przechodzi do formularza zamówienia, a następnie loguje się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie IV. 5.

 4. W formularzu zamówienia Klient wskazuje adres dostawy oraz wybiera sposób płatności oraz dostawy, które opisane są w pkt. VI niniejszego regulaminu.

 5. Ponadto w przypadku gdy zamawiającym jest przedsiębiorca, istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

 6. Po wypełnieniu formularza Klient przechodzi do składa zamówienie poprzez kliknięcie „Potwierdzam zamówienie”

 7. Przed złożeniem zamówienia Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych 
  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), oraz zaznacza, iż zapoznał się i akceptuje regulamin Sklepu.

 8. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 9. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, poprzez przesłane ich na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez niego podczas rejestracji albo składania zamówienia adres.

 10. Wszystkie podane w Sklepie ceny podano jako ceny brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone  są w złotych polskich (PLN).

 11. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 12. Sklep wystawia faktury vat na życzenie Klienta wyrażone w uwagach zamówienia lub osobnym mailem.

 13. Sklep może odmówić realizacji zamówienia z różnych przyczyn między innymi w przypadku:

 1. błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;

 2. jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości, przy czym po upływie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Sklep wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na opłacenie należności za złożone zamówienie.

 3. Klient, który wybrał przesyłkę pobraniową nie podał numeru telefonu i nie ma z nim kontaktu gdzie Sklep nie ma możliwości poinformowania o wysyłce przesyłki pobraniowej

 4. Klient nie zachował się w sposób uczciwy lub należyty wobec Sklepu lub naraził Sklep na straty lub Sklep nie może zrealizować z różnych przyczyn dodatkowego żądania, prośby, zalecenie Kupującego

 1. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w „Koszyku”, a Klient informowany jest 
  o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem. W przypadku zakwalifikowania zamówienia do darmowej dostawy nie będzie ono zrealizowane poza granicami Polski.